Boží Slovo versus Spiritual Response Therapy

Srovnání: Boží Slovo versus metoda SRT – 9 zásadních rozdílů

Moje cesta od SRT až po Boží Slovo

Když jsem pracoval s “metodou SRT” (Spiritual Response Therapy), byla tato metoda i díky tomu, že jsem vyškolil mnoho set žáků, veřejnosti dobře známá. Od roku 2002 jsem usilovně pracoval na tom, abych učení svého učitele Roberta Detzlera šířil co nejvíce. Už tehdy jsem svým žákům říkal, a věřím, že si to někteří pamatují, že cítím, že SRT je to nejlepší, co jsem tehdy znal, ale že současně věřím, že “někde čeká něco více”. Tehdy jsem o Božím Slově neměl ani tušení, ale můj pocit, že něco čeká, se mi tím po dvou desítkách let potvrdil.

Po mnoha letech duchovní práce a učení (viz můj článek) jsem byl obdarován tím, že mohu přijímat přímo Boží Slovo – bez zprostředkování jakýmikoliv pomůckami, známými z SRT. V současné době pracuji již zcela bez “berliček”, v začátcích jsem používal kyvadlo a jednu tabulku, která ale nemá s SRT nic společného.

 

Srovnání SRT versus Boží Slovo – zásadní rozdíly

Pokud tedy hledáte poradenství, konzultaci či terapii, zde je orientační srovnání metody SRT, jak jsem ji za více než 20 let poznal, a Božího Slova, které poznávám a rozvíjím od roku 2019.

Srovnávací tabulka vychází z mých zkušeností, které jsem intenzivně sbíral od roku 2000 a do kterých jsem samozřejmě přidal veškeré zkušenosti z terapií a jiných metod, kterými jsem se před SRT zabýval. Uznávám, že srovnání vyznívá kriticky, ale je pravdivé. A nic nemění na mé úctě a vděčnosti k Robertu Detzlerovi, díky němuž jsem do duchovního léčení začal pronikat.

 

Tabulka s vysvětlením rozdílů mezi SRT a Božím Slovem

Metoda Spiritual Response TherapyBoží Slovo Důležitý rozdíl
Většina učitelů ji předává jako "metodu". Už to je chyba, protože se má SRT vyučovat jako budování vztahu s vlastním Vysokým Já.Toto je přímá komunikace s Bohem a Jeho služebníky, které nazývám svými učiteli.Řekneme-li "metoda", vede to často k tomu, že lidé pojímají  SRT za relativně mechanický a rutinní postup, což má řadu dalších důsledků. Boží Slovo žádnou rutinu ani mechanický přístup zásadně nepoužívá a nepodporuje. Vede k přímému a aktivnímu poznání pravdy.
SRT využívá tabulky, které sestavil Robert Detzler. Kromě toho, co bude uvedeno dále, musím říct, že v SRT je řada omylů a zavádějících informací. Některé jsem tušil, o dalších jsem se dozvěděl až při práci s Božím Slovem.Boží Slovo lze přijímat přímo (po získání praxe), jinak stačí jediná tabulka, sloužící k sestavování slov.Boží Slovo je přímá duchovní komunikace, odpadají jakékoliv tabulky. Viz další bod.
Tabulky, které Robert Detzler sestavil, vznikaly po mnoho let. V celé sadě zhruba čtyř desítek tabulek je tedy řada nesourodých a na sebe nenavazujících tabulek. Mnohé termíny v nich použité Robert vytvořil sám a bohužel jsou často nesrozumitelné.Boží Slovo přijímám bez omezujících nebo nesrozumitelných tabulek, je vždy přímou odpovědí na mou otázku, je vždy pravdivé, přesné, nic nechybí ani nepřebývá.Tento rozdíl je naprosto zásadní a opravdu neocenitelný.
Tabulky pro SRT nejsou nikde kompletně a podrobně vysvětleny, některé termíny tudíž zůstávají pro žáky nepochopitelné. Jsou tak nuceni pouze je mechanicky používat bez jasného porozumění.Boží Slovo vede k dokonalému pochopení a není zde sebemenší nejasnost.Bůh mne vede k tomu, že vědomé pochopení je pro člověka vždy nezbytné a velmi důležité - máme totiž žít jako vědomé bytosti. Tápání nad tabulkami, jejichž tajemství Robert nikdy plně na kurzech neobjasnil, k dokonalému vědomému životu bohužel nepomáhá.
V SRT se terapeut obrací k Vysokému Já (chybně nazývanému Vyšší Já) a bohužel naprostá většina lidí toto bere jako "formalitu". Nevidí nutnost čistého napojení a necítí za Vysokým Já duchovní učitele a Boží služebníky. Vysoké Já považuje pouze za "nástroj". A někdy ho používá jen mechanicky.Pracovat s Božím Slovem lze pouze s plným vědomím toho, že se obracíme k Bohu a Jeho služebníkům (což nejsou bytosti). Je to tedy ta pravá duchovní práce, která přináší neskonale větší uspokojení a štěstí. Žádá si to ale mít zcela vyjasněný a čistý vztah k Bohu (což nijak nesouvisí s církevní vírou nebo učením).Považovat Vysoké Já za nástroj bez vědomí všech duchovních souvislostí vede k mnoha chybám. Bůh žádá od člověka mnohem více a také říká, že nelze brát Boha pouze jako zdroj užitku. To by si žádalo větší objasnění, na které zde není prostor. Je to ale zásadní princip, se kterým přístup mnoha léčitelů výrazně koliduje.
Mnozí lidé, a to mě vždy velmi trápilo, považují SRT pouze za pomůcku, se kterou mohou skoro "cokoliv". Neuvědomují si, že při práci s SRT je třeba dodržovat duchovní zákony a principy.Pokud se člověk obrací k Bohu, přijímá Boží Slovo a Boží učení, popř. učení dalších duchovních učitelů, se kterými lze komunikovat úplně stejně. Terapeut je veden tak, že nemůže porušit žádný duchovní princip.Tato "maličkost" terapeuta chrání před tím, aby na sebe nepřebíral karmickou zátěž svých klientů. To se může stát při nedodržení duchovních principů. Bohužel, mohu říct, že toto hrozí mnoha lidem, kteří SRT "dělají jako metodu".
Mnozí lidé, užívající SRT jako metodu, mají zcela nevyřešený vztah k Bohu. Neuvažují o tom, že jejich Vysoké Já pracuje v souladu s Bohem a slouží Mu. A že Vysoké Já nikdy nevykoná nic, co by s Bohem nebylo v souladu.Zde platí obdobně to, že vedení Bohem člověku nedovolí udělat chybu, porušit nějaký duchovní princip, nebo se dokonce snažit dělat něco, co není v souladu s Boží vůlí.Toto je pro mě jedna z nejcennějších vlastností práce s Božím Slovem - vím, že vše, co dělám nebo říkám klientům, je v souladu s Bohem. Nepřidávám tedy karmickou tíhu ani sobě, ani klientům.
"Metoda" SRT, pokud je pojímána mechanicky, svádí k domnění, že stačí "nechat si něco vyčistit" - tedy k pasivnímu přístupu.Jak bylo řečeno výše, máme žít jako vědomé duchovní bytosti. Boží Slovo k tomu člověka vede - poskytuje mu poznání, které je při práci s SRT nedostupné, nemožné. Toto poznání má člověk zpracovat naprosto vědomě, a tím docílit vyřešení své situace.Tento rozdíl je nekonečně důležitý a pro duchovní život člověka zásadní.
Vážným omezením SRT, se kterým jsme se vždy na kurzech potýkali, je zkušenost a přístup terapeuta ke klientům. Bohužel není nic neobvyklého, když si terapeuti kladou opravdu zavádějící otázky, ke kterým potom při nedostatečné neutralitě vytestují zavádějící odpovědi.• vždy k člověku hovoří s Láskou a úctou
• bývá neosobní, nekritizuje, nemůže nikdy ublížit
• Boží Slovo je mnohovrstevné – nabízí člověku mnohem větší pochopení, než je na první pohled schopen získat
• vždy respektuje svobodnou vůli člověka
• Bůh o člověku ví naprosto vše - vždy pojmenovává dokonale skutečnost, ať už si jí člověk je, nebo není vědom
• v Božím Slově nic nechybí a nic nepřebývá, je to Zákon
• Boží Slovo je vždy pravdivé a má trvalou platnost
Tyto rozdíly jsou také nekonečně důležité a nejsem ani schopen to nějakým komentářem zdůraznit a podtrhnout.
Metoda Spiritual Response TherapyBoží Slovo Důležitý rozdíl

Závěr

Výčet rozdílů jistě není kompletní, ale snad pomůže v orientaci a pochopení těm, kteří opravdu hledají. A znovu připomenu, co jsem napsal v jedné z aktualit, totiž že i přes název Boží Slovo, který může evokovat církev, s žádnou církví nemám nic společného.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *