Ochrana osobních údajů

logo-hlubinna-terapie

Náš web ctí vaše právo na soukromí. Proto vydáváme tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

Provozovatelem www.hlubinna-terapie.com jsou:

Ing. Pavel Kaiser, IČ 13834959

a

Tamara Kaiserová, IČ 72463643

oba sídlem Komenského 896/8, 779 00 Olomouc.

 

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a jakékoliv další údaje. Klientem je jakákoliv identifikovatelná fyzická osoba.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Klienta souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Provozovatel je konzultantem v oboru poradenství v oblasti osobního rozvoje, pořádání odborných kurzů a školení.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty v souvislosti s dotazy, žádostí o konzultace, objednávkou služeb, objednávkou kurzu.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  • poskytování poradenství
  • poskytování odborných kurzů a vedení evidence o účastnících kurzů
  • poskytování dalších služeb
  • plnění právních povinností, jako jsou vedení účetnictví
  • rozesílání občasných informačních mailů a nabídek Klientům, kteří se registrovali pro odběr novinek

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Pokud dojde k fakturaci, jsou Osobní údaje zpracovávány účetní firmou Ing. Jana Tylečková, daňový poradce ev. č. 4053.

Webové stránky jsou provozovány firmou ACTIVE 24, s.r.o. na redakčním systému WordPress.

 

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Pro fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný formulář z www.hlubinna-terapie.com se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Klient bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

Klient bere na vědomí, že jeho zkušenosti, reference nebo ohlasy na naše služby můžeme zveřejnit při zachování jeho naprosté anonymity, a to například na stránce Co nám napsali klienti nebo na facebookovém profilu www.facebook.com/hlubinnaterapie.

Pokud Klient neposkytne své Osobní údaje, není možné mu poskytnout požadované služby. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou uchovávány po dobu následujících 3 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Klientem za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Klientem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Klientem vyplývají.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem.

Klient je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Provozovatel vyvine veškeré úsilí na ochranu Osobních údajů. Osobní údaje Klienta nebudou předávány žádným třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, a to pouze manuálním způsobem.

Klient bere na vědomí, že pokud dal souhlas k zasílání občasných mailových novinek nebo k zasílání novinek pro absolventy kurzů, bude jeho e-mailová adresa uložena u společnosti The Rocket Science Group, LLC, poskytující službu MailChimp – www.mailchimp.com. Odběr novinek lze kdykoliv zrušit.

Klient bere na vědomí, že pokud dá souhlas ke zobrazování informace o novinkách z webových stránek www.hlubinna-terapie.com ve svém webovém prohlížeči, bude jeho souhlas evidován u společnosti OneSignal – www.onesignal.com.

Klient bere na vědomí, že web www.hlubinna-terapie.com může ukládat na jeho počítači cookies za účelem sledování návštěvnosti webu firmou Google LLC.

Klient bere na vědomí, že jeho jméno a mailová adresa jsou ukládány, pokud zanechá na www.hlubinna-terapie.com komentář pod článkem tam zveřejněným.

 

Práva Klienta související se zpracováváním Osobních údajů

Klient má právo svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese Info@BoziSlovo.info. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Klient má má dále právo požadovat:

  • od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
  • opravu poskytnutých Osobních údajů
  • výmaz poskytnutých Osobních údajů
  • omezení zpracování Osobních údajů

Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud by se domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Klient má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu Info@BoziSlovo.info.

Na téže adrese má Klient právo požádat o opravu nebo výmaz Osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel takové žádosti, má Klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Klient o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, zaslané na adresu Info@BoziSlovo.info.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Klientem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Klient, který prostřednictvím webového formuláře poskytne své Osobní údaje za účelem poradenství či uzavření smlouvy s Provozovatelem nebo poskytne souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně a svým jménem.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 17. dubna 2018.