Léčení Božím Slovem

Jak probíhá poradenství – léčení Božím Slovem – 3 praktické ukázky

logo-hlubinna-terapie

Boží Slovo není známá “metoda”

Pokud budete hledat “léčení Božím Slovem” ve vyhledávačích, narazíte pouze na odkazy různých církví. Moje práce však s žádnou církví nemá nic společného a také se nesnažím nikoho získávat na víru. Léčení Božím Slovem jsem dostal jako něco nového, dosud u nás neznámého. A nutno říct, že jsem v nic takového nedoufal, moje snahy měly mnohem skromnější cíl.

 

Co je tedy léčení Božím Slovem

Od 90. let minulého století jsem pracoval s lidmi a vlastně se na nich neustále učil. Také jsem hledal způsob, jak jim pomoct co nejlépe. To mě dovedlo až k Robertu Detzlerovi, který mne naučil systém SRT (Spiritual Response Therapy, léčení skrze Vysoké Já). Tomuto systému jsem se věnoval více než 20 let, Robertovo učení jsem rozvinul a také jsem z něj vynechal věci, které jsem považoval za chybné. Učil jsem SRT mnoho dalších následovníků, ale stále jsem cítil a říkal, že „na nás určitě čeká ještě něco lepšího“. Netušil jsem ale co.

Moje touha posunout práci s Vysokým Já na zcela novou úroveň vyústila v to, že jsem objevil způsob, jak komunikovat s Bohem. To jsem rozhodně nezamýšlel a dodnes mě vlastně překvapuje, že se to děje.

 

Nekomunikuji s bytostmi

Moje komunikace s Bohem a mými dalšími duchovními učiteli by mohla vypadat jako „komunikace s duchovními bytostmi“. Nicméně tak to není. Bůh, Uriel, Ježíš Nazaretský a kdokoliv další, kdo mi při léčení Božím Slovem pomáhají, nejsou bytosti. Jsou to duchovní vědomí, na která se napojuji a získávám jejich vedení, poučení a odpovědi na otázky.

Při přemýšlení o této tematice nutně narážíme na omezení, daná lidskou myslí. Uznávám – a platí to i pro mě – že je obtížné představit si a pochopit, že je možné napojit se na Božské vědomí a komunikovat s ním. Nicméně to lze a moje práce (v době psaní článku trvající necelé tři roky) je toho důkazem.

 

Duchovní principy práce s Božím Slovem

Za těch pár let, kdy se učím a nechávám vést svými duchovními učiteli, jsem vysledoval řadu duchovních principů, které při přijímání Božího Slova do důsledku platí. Stručně uvedu pár základních.

 

Svobodná volba

Boží Slovo vždy promlouvá tak, aby byla dokonale zachována svobodná vůle člověka. Nikdy tedy nedostanu informace nebo instrukce, které by člověka v jeho svobodě omezovaly. Zcela výjimečně se mi stalo, že jsem dostal informace, které naznačovaly, co se stane v budoucnosti. Byly mi ale dány vždy tak, že mě nezbavily aktivity, svobody a nutnosti jednat. Budoucnost tyto předpovědi následně potvrdila, což mě nepřestává udivovat. Cítím na sobě ale, že kdybych dostal informaci, že tehdy a tehdy se stane to a to, okamžitě by mi to vzalo iniciativu a nutně by mi to vzalo ochotu svobodně jednat. Prostě bych čekal, „až se to splní“. Tak to ale nikdy neprobíhá.

Občas jsem dostal od lidí dotazy ohledně budoucnosti, třeba „jak se bude dařit mým dětem?“. Na takové otázky nemohu odpovídat, ani se na ně neptám. Pokud jsem totiž někdy dostal informace o budoucnosti, bylo to vždy tak, že přišly jaksi mimochodem, neptal jsem se na ně. Vím, že je mohu dostat jen zcela výjimečně a nechávám na Bohu, zda mi něco takového sdělí.

 

Práce pouze a výhradně s povolením

Při přijímání Božího Slova mám naprostou jistotu, že mi nebude dovoleno zjišťovat a dozvídat se jakékoliv informace, které nemám právo znát. Nemohu tedy pracovat pro někoho, kdo si to neobjednal a jeho “nápravu” si přál jeho blízký nebo dokonce kamarád (který ještě nezná oblíbený termín „páchání dobra“).

Vzpomínám si velmi dobře na situaci, kdy jsem na tento duchovní princip sám zapomněl. Chtěl jsem žádat o pomoc pro osobu mně nejbližší. Položil jsem otázku a dostal odpověď: „Máš svolení?“ Dost jsem se zastyděl a stále si toto napomenutí pamatuji – nemohu se prostě ptát ani na někoho velmi blízkého, když mě o pomoc sám nepožádal.

 

Úcta a láska

Boží Slovo vždy důsledně hovoří s úctou a láskou k člověku. A není to žádná fráze! Kdo zažil léčení Božím Slovem nebo můj kurz Božího Slova, mohl to sám vycítit. Pokud by se stalo, že bych přijal zprávy, ve kterých by úcta a láska chyběly, mohl bych si být jistý, že jsem se nenapojil na čistý zdroj. Toto napojení je základním předpokladem úspěchu práce s Božím Slovem. A napojit se opravdu čistě je třeba se naučit, není to vůbec samozřejmost.

 

Žádná kritika

Člověk občas potřebuje napomenout nebo upozornit na závažnou chybu, které se dopustil. I toto je ale Božím Slovem předáváno tak, že to „skoro není poznat“. Mám vzpomínku na to, jak jsem byl kdysi napomenut za projev duchovní pýchy, ale že to bylo napomenutí, jsem musel vlastně rozpoznat sám. V Božím Slově, které jsem přijal, nebylo napomenutí vůbec zřetelné, ale pochopil jsem ho a hodně dobře jsem si ho zapamatoval.

 

Sdělení v Božím Slově mají mnoho vrstev

A dostávám se k jedné z dalších úžasných vlastností Božího Slova. Sdělení, která dostávám a předávám dál, jsou mnohovrstevná. To znamená, že je v nich ukryto mnohem více, než se může zdát. Když se člověk k Božímu Slovu, které obdržel, občas vrátí, může objevit nové souvislosti a nové významy. O to se snažím i při práci s klienty, když jim pomáhám sdělením porozumět.

Pokud tedy klient dostane nějaké sdělení a reaguje „jasně, tomu rozumím“, vždy se snažím doporučit věnovat Božímu Slovu mnohem větší pozornost a vnímavost. Že něčemu rozumím, neznamená, že jsem tam pochopil i další skryté významy.

 

Ani slovo nepřebývá, ani nechybí

Při terapiích lidem opakuji další princip – když pro ně přijímám Boží Slovo, mám dokonalou jistotu, že pro ně dostanu přesně to, co potřebují a na co jsou v daném okamžiku připraveni. A jsem si naprosto jistý, že se to stane i v případě, kdy je „zadání“ terapie celkem volné. Vždy jsem dokonale veden, abych člověku zprostředkoval přesně ta sdělení, jaká pro něj Bůh má.

V tomto je pro mě práce s Božím Slovem vlastně podstatně jednodušší, než když jsem s klienty pracoval jiným způsobem. Dříve jsem musel vyvinout velké úsilí, abych terapii vedl správným směrem, správně vedl klienta a rozpoznal jeho prioritní téma. U Božího Slova vím, že priorita bude vždy naprosto přesně pojmenována.

 

Boží Slovo léčí lidského ducha

Boží Slovo vlastně není vůbec slovo ani sled písmen. Božské vědomí mi neposílá písmenka, ale na můj dotaz nebo žádost vyšle léčivý impuls. Tento impuls působí přímo na ducha člověka a léčí ho.

Důležitým úkolem člověka ale je porozumět celému procesu i na vědomé úrovni. A k tomu slouží slova. Tato slova získávám z Božského impulsu prostřednictvím toho, co si jako počítačový inženýr a bývalý programátor nazývám „překladová jednotka“. To je moje schopnost „signály“ přijmout a převést do slov, se kterými můžeme s klientem vědomě pracovat.

Pochopení Božího Slova je pro člověka podstatné – tak se stává aktivní součástí procesu svého léčení a učí se žít více vědomě.

 

Ukázky Božího Slova z reálných terapií

Terapie má několik fází. Nejprve mi klient sdělí, co ho přivedlo, co si přeje řešit. Pak přijímám Boží Slovo, hovoříme o něm a hledáme pochopení co nejvíce souvislostí. Současně “neviditelně” probíhá léčení na úrovni ducha. Klient může samozřejmě klást doplňující otázky.

Takto pokračujeme, dokud Boží Slovo neskončí. Po skončení už nedostanu žádné další sdělení a už se nelze ani dále ptát – proběhlo vše, co mělo.

Teorie je pěkná, ale chtělo by to pár ukázek z praxe, že? Zde jsou.

 

Matka, která si vyčítala synovy obtíže

Sdělení přijatá skrze Boží Slovo jsou zvýrazněným a nakloněným písmem. Každá komunikace začíná slovy Já jsem… a zde se představí ten, kdo k nám promlouvá.

Já jsem Bůh. Vybudovala sis pocit viny za synovy obtíže. Je ti úkolem přestat vnímat vše jako svou vinu.

Abys přijala Boží vůli, je třeba vážit své omezené možnosti vlivu na druhé. Věz, že Boha nelze ovládat ke svému prospěchu.

Je ti dáno být v životě šťastná. Měj však na mysli, že štěstí má jinou podobu, než sis představovala.

Zapomeň na představu, že Bůh je jen zdrojem naplnění nějakých přání. Věz, že Boží řád je dokonalý a nelze ho nijak ovlivnit. Pouze přijetí je ti úkolem.

Přijmi svou lidskou omezenost co do možnosti řídit osudy druhých. Není ti úkolem ovládat Boha, ale naopak. Dej Bohu volnost, aby mohl řídit tvůj život.

Vyber si vidět Boha jako otce. Bůh řídí a ty jsi v rámci Jeho vůle svobodná.

Boží vůle je zákon, který nelze porušit ani obejít. Tvůj osud je řízen tímto zákonem. Bůh ti však nechává svobodu co do cesty životem v mezích osudu.

 

Matka cítící tíhu zodpovědnosti za vše

I druhá ukázka je podobného ražení. Pracoval jsem s klientkou, která se mj. nedokázala smířit s úmrtím blízkého člověka, ale to nebylo jediné téma našeho setkání.

Já jsem Bůh. Vybudovala sis pocit zodpovědnosti za utrpení druhých. Věz, že tím škodíš sobě, ale i jim.

Bůh řídí a vede každého k naplnění jeho osudu. Není tvým posláním nahrazovat Boží vůli. Jsi odpovědná za svůj vztah k Bohu. To je tvým úkolem a není to úkol jednoduchý.
Bůh tě vede, abys Jeho vůli vnímala a naplnila. Jsi opravdu Bohu milá. Je ti dáno pomáhat lidem, ale pouze v rozsahu, který je v souladu s Božím vedením.

Ano, toužíš po Bohu, ale nevěřila jsi, že by tě přijal bez obětí. Věz, že Bůh nežádá ani oběti, ani utrpení.

? jak se vyrovnat s úmrtím blízkého hodného člověka? Víš už, že Boha nelze řídit ani úkolovat. Je ti nemožné lidskou myslí Boží vůli pochopit. Věz však, že Boží řád je dokonalý.

Bez víry v Boží řád nelze žít bez potíží. Jsi Bohem žádána, abys pomáhala druhým bez sebeobětování. Vyber si radostnou víru v dokonalost Božího řádu.

Je ti úkolem hledat Boží vůli i tam, kde jsi byla zvyklá nést všechnu zodpovědnost sama.

 

Žena, která měla pocit, že musí v životě stále trpět

Na tuto terapii jsem se velmi těšil, byl jsem zvědav, jak se vyvine. A vyvinula se 🙂

Já jsem Bůh. Bůh nikdy nežádá, abys trpěla. Je ti úkolem žít v co největším souladu s Bohem. To však nikdy neznamená, že máš trpět.

Je ti novým poznáním, že Bůh nikdy nežádá od člověka utrpení. Věříš?

Věř, že Bůh lidi netrestá, ani nemá zájem, aby trpěli. Vždy je člověku nabízeno Boží vedení. To je cílem vašich vtělení: vzdát se vlastní vůle a splynout s Boží vůlí.

Jsi Bohem žádána, abys ukončila své trápení. Toto je Boží vůle.

Bůh opakuje, že utrpení neznamená ani zásluhu, ani čest.

Vážíš si svého života?

Věz, že každý den je ti darem a nikdy se už nemůže opakovat.

 

Závěr

Všechny zde uvedené ukázky léčení Božím Slovem jsou samozřejmě zkrácené, a tedy hodně zjednodušené. Nemohu zde vypsat všechny podrobnosti. Snad vám ale i tak pomohly udělat si představu, co může být obsahem sdělení, která pro klienty přijímám skrze Boží Slovo.

Hledáte také pomoc a léčení Božím Slovem? Napište mi.